หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- แบบ 56-1 One Report

- รายงานประจำปี

- แบบ 56-1

- ประชุมผู้ถือหุ้น

- เงินปันผล

- รายงานทางการเงิน

- หนังสือชี้ชวน

กำกับดูแลกิจการ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- กฎบัตร

- ข้อบังคับ

- นโยบายต่างๆ

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)

- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- เลขานุการบริษัท

- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ

- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

- ปฏิทินกิจกรรม

- ข่าวแจ้ง SET

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ถาม - ตอบ  

ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

อาม่า มารีน

ปัจจุบัน การให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ เมื่อแบ่งตามลักษณะยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ และ การให้บริการขนส่งทางรถ ในธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทฯ เน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก สินค้าที่บริษัทฯ ให้บริการขนส่งทางเรือในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (Vegetable Oil Product) ที่ผลิตได้จากพืชน้ำมันต่างๆ เช่น ปาล์ม มะพร้าว ถั่วเหลือง เป็นต้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกองเรือทั้งหมด 9 ลำ คิดเป็นขนาดระวางบรรทุกรวม 96,422 เมตริกตัน

กองเรือ

เรือของเรา

ปัจจุบัน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งทางการตลาดในการขนส่งน้ำมันปาล์มเป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวัน‍ออก‍เฉียง‍ใต้เพราะเราเน้นการให้บริการและคุณภาพเป็นหลัก

เบิกไพร

Built : 1993

D.W.T. : 3,165.00

N.R.T. : 812.00

G.R.T. : 1,961.00

เมซอนร์

Built : 2003

D.W.T. : 4,823.00

N.R.T. : 1,527.00

G.R.T. : 3,408.00

อุลญา

Built : 2009

D.W.T. : 13,019.808

N.R.T. : 4,117

G.R.T. : 8,539

อลิลญา

Built : 2009

D.W.T. : 12,999

N.R.T. : 3,992

G.R.T. : 7,745

อัณณิกา

Built : 2008

D.W.T. : 13,025

N.R.T. : 4,055

G.R.T. : 8,506

สลิณา

Built : 2008

D.W.T. : 13,001.82

N.R.T. : 4,112

G.R.T. : 7,321

เอลิฌา

Built : 2008

D.W.T. : 13,220.79

N.R.T. : 4,055

G.R.T. : 8,550

ญาณี

Built : 2009

D.W.T. : 12,999.75

N.R.T. : 3,992

G.R.T. : 7,745

เส้นทางเดินเรือ

ลูกค้า

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเลโดยใช้เรือบรรทุกของเหลวในระหว่าง (Oil/Chemical Tankers) ขนาด 2,800 - 13,000 DWT ขนส่งสินค้าประเภทน้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ สารเคมีบางประเภท โดยเน้นน้ำมันพืชเป็นหลัก แบ่งสัดส่วนการขนส่งเป็น น้ำมันปาล์ม 97% นำ้มันถั่วเหลือง และ น้ำมันมะพร้าว 3%

ปัจจุบันมีเส้นทางขนส่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเอเชียแปซิฟิก โดยลูกค้าส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก เช่น

Wilmar Trading Pte.Ltd.
ICOF (Inter-Continental Oil & Fats Pte.Ltd.)
Denali Trading Pte.Ltd.
Univanich Palm Oil Plc.Co.,Ltd.
Astra-KLK Pte.Ltd.
Golden Agri-Resources Ltd.
Nova Shipping & Logistics Pte. Ltd
Sime Darby Co., Ltd.
Agri Oils Pte. Ltd.
MITSUI & CO., LTD.